YEGİTEK e-dergi 2012 Ocak-Şubat Sayısı

Kodla Büyü
sayfa tasarımı güzelmiş.

sayfa 44 te bitefo röportajı var oradan alıntı:

"Bilişim okuryazarlığı artmış olmasına rağmen,
bu okuryazarlığın eğitime katkısı henüz yeterli
düzeyde değildir. Bu anlamda EBİTEFO’lara,
Okul Bilişim Teknolojileri Formatör öğretmen-
lerine ve bilişim öğretmenlerine ihtiyacın
oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. For-
matörlerimizin bilişim teknolojilerinin derslere
entegrasyonunda okullarda liderlik ve reh-
berlik yapmaları önemli bir görevdir. Öğ-
retmenlerimizin bilgisayar bilgilerini eğitime
katkı konusunda farkındalık yaratma, bilinç-
lendirme ve uygulama aşamalarına yön-
lendirmek zorundayız


Formatörler ve bilişim öğretmenleri ile
sürekli iletişim halindesiniz. Sizlere ne tür so-
runlar, öneriler ya da eleştiriler geliyor? Ne tür
çözüm önerileri sunuyorsunuz?
Eğitici Bilişim Teknolojileri Öğretmenle-
rimizin ve Okul Bilişim Teknolojileri Öğret-
menlerimizin çalışma koşulları hakkında bir
yönetmenliğin çıkmaması büyük bir sıkıntı
oluşturmaktadır. 1993 yılında çıkmış olan
2378 sayılı yönetmeliğin 20.maddesinde “Bil-
gisayar laboratuvarı bulunan okullara ilave
müdür yardımcısı kadrosu verilir ve bilgisayar
koordinatör öğretmeni müdür yardımcısı ola-
rak görevlendirilir.” denilmektedir. Dolayısıyla
bu yönetmelik günümüzde işlevini yitirmiş bir
durumdadır. En son yapılacak görevlendirme
yazımızda bu yönetmeliğe ilgi tutulmuştu. Bi-
lişim Teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarının
başında okullarda Okul Bilişim Teknolojileri
Formatör Öğretmeni olarak zorunlu görev-
lendirilmek istememeleri, mesai saati kav-
ramlarının net bir ifade olarak görevlendirme
yazılarında yer almaması, okul idarecileri ile
yaşadıkları problemler gelmektedir."
 
Geri
Üst