MEB'den 4+4+4 genelgesi

Kodla Büyü

firtuna61

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
300
T. C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.ÖKM.O.OO-00.00/40İ

Konu : 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar
09/05/2012

GENELGE

2 0 1 2 / 20

İlgi: 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

İlgi Kanun ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve bazı yeni uygulamalar gündeme gelmiştir. Yeni uygulamaların daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla söz konusu Kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsamaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilecektir.

İlkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim veya ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilecektir.

Veliler, okul yönetimleri ve mülkî amirler ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezî olarak yapılacaktır.

60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacaktır. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime yönlendirilecektir.

Ayrıca, okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecektir.

Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37-66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında eğitim almaları sağlanacaktır.

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları bu okullara yapılacaktır.

İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verilecektir.

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacaktır.

Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

İlgi Kanunun 3. maddesinde; "İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir." hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında özellikle ilkokul birinci sınıfa kaydolacak öğrenci sayıları da dikkate alınarak okullarla ilgili gerekli planlamaların acilen yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir;

• Fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecektir.

• Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenecektir.

• Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır.

• İmam-hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda imam-hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir. Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır.

• Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili öğretim uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir.

• Çeşitli sebeplerle kapalı bulunan okulların ihtiyaç halinde yeniden kullanıma açılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecektir. Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecektir.

İlgi Kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından, birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim çağı öğrencileri için söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) bendinde belirtilen; "1-3. sınıf öğrenci sayısının 10'un altında olması" ifadesi, "1-4. sınıf öğrenci sayısının 10'un altında olması", (d) bendindeki "4-8. sınıflar" ifadesi ise "ortaokul 5-8. sınıflar" şeklinde dikkate alınarak uygulanacaktır.

Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ihalelerin zamanında bitirilmesi sağlanacaktır.

İlgi Kanun gereği 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim kapsamındaki ortaöğretim (lise) öğrencilerinin taşınmasına yönelik planlamaların, Taşımalı İlköğretim Uygulaması ile uygulama birliği sağlanması bakımından, ilköğretim ile eş zamanlı olarak tamamlanması sağlanacaktır.

2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlayacak olan 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamalarının herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Valiliğinizce acilen her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini rica ederim.

Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakanı
 
iyide detay ne zaman bellki olacak yani hangi ders okutulacak kaç saat okutulacak.Hangi okullar ilk hangileri orta okul olacak il dışı tayinler il içi tayinler ..................
bir sürü bilinmeyen var artık onlar ne zaman gelecek bakaczğız.
 
iyide detay ne zaman bellki olacak yani hangi ders okutulacak kaç saat okutulacak.Hangi okullar ilk hangileri orta okul olacak il dışı tayinler il içi tayinler ..................
bir sürü bilinmeyen var artık onlar ne zaman gelecek bakaczğız
bunların ne önemi var yeterki 4+4+4 e geçilsin
 
il içi il dışıları hiç sorma onlar en sona yapılsa da olur. öğretmensin işte nolacak
 
İçi boş bir halde kabul edilip, içi akıllarına estikçe doldurulan eğitim sistemi.. Neresinden bakarsan bak tahammül edilemez bir sistemde akıl sağlığı yerinde kalanlara selam olsun!
 
vah benim çocuklarıma. ocak 2007 doğumlular. bu yazıya göre 30 mart 2007 den önce doğanlar doğru 1. sınıfa. peki istememe gibi bir hakkımız yok mu? :cry:
 
"Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecektir. Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecektir."
Bizim okulun ikili eğitime geçeceği söyleniyor. Peki bu durumda okul müdürü gibi BT Formatörü de mi tekl olacak, ben hem sabahçı hem öğleci mi olucam :? :verymad:
 
benim okul sabahçı öğleci olacakmış inş formatörlük kalkarda gerçek öğretmen olurum artık inşşşşşşşşş Yarabbim
 
Yaş guruplarına göre 5+3+3 şeklinde bir ayırma daha mantıklı olmaz mıydı?

Ayrıca neden liseler 4 yıl? Neden? Alim mi yetişiyor bu okullarda? Milletin 1 yılını çalmak neden?

Askerlik kısalsın diyoruz, ama lisede kafadan 1 yıl çalınıyor insanların hayatından.

Askerlik kısalsın,

ben de öküz istirem

liseler de kısalsın.

5+3+3
 
İmam hatiplerin orta kısmına geçiş yapmak için getirilmiş bir sistemden ibaret. Hiçbir Meslek lisesinden v.s bahsedilmiyor. Başından itibaren belliydi zaten ve böylede oldu.
 
beslenmeciler' Alıntı:
İmam hatiplerin orta kısmına geçiş yapmak için getirilmiş bir sistemden ibaret. Hiçbir Meslek lisesinden v.s bahsedilmiyor. Başından itibaren belliydi zaten ve böylede oldu.

bende sinir oldum bu duruma birileri imama hatipleri kapatabilmek için yaktı bizi 15 yıl önce şimdide açmak için çocuklarımızı yakıyorlar.. hiçbirşey belli değil zart diyer karar alıyorlar milyonlarca insanı belirsizlikte bırakıyorlar.

devletmisin nesin önce kanununu yap sonra tüm planlamalarını yap 1 sene sonra geç uygulamaya.

20 yıldır eğitim sisteminin anasını ağlattılar.
 
Net şekilde sadece imam hatipleri belirlemişler. Geri kalan herşey şu andaki sistemle aynı. Tebrikler Meb, bizi şaşırtmadın. :alkis:
 
tayinci42' Alıntı:
beslenmeciler' Alıntı:
İmam hatiplerin orta kısmına geçiş yapmak için getirilmiş bir sistemden ibaret. Hiçbir Meslek lisesinden v.s bahsedilmiyor. Başından itibaren belliydi zaten ve böylede oldu.

bende sinir oldum bu duruma birileri imama hatipleri kapatabilmek için yaktı bizi 15 yıl önce şimdide açmak için çocuklarımızı yakıyorlar.. hiçbirşey belli değil zart diyer karar alıyorlar milyonlarca insanı belirsizlikte bırakıyorlar.

devletmisin nesin önce kanununu yap sonra tüm planlamalarını yap 1 sene sonra geç uygulamaya.

20 yıldır eğitim sisteminin anasını ağlattılar.

15 sene önce ben yanmıştım lisede, şimdi çocuğum yanacak ilköğretimde.

Birinin yaptığı saçmalıktı, o saçmalık saçmalıkla düzeltilmeye çalışılıyor.

Böyle bir değişiklik bugün birazını, yarın birazını yapalım diye olmaz, her şey iyi planlanmalı ve kökten, mükemmele yakın bir sisteme geçilmeli.

66 aylık çocuklar başlayabileceklermiş. Eh geçen sene bu uygulama yoktu geçen sene okula başlamayan bir çocuk bugün kendinden 1 yaş küçüklerle aynı sınıfa gidecek. Çocuk 70 aylık geçen sene 72 ayı doldurmadı diye gitmedi bu sene bu çocuk 82 aylık oldu, 66 aylık çocuk ile aynı sınıfa gidecek.

1,5 yaş var çocukların arasında. Bu çocuğun suçu ne? Neden hayata geç atılmak zorunda kalacak diğerlerine göre?

Lise de 4 yıl oldu, ne öğretiyorsun da yetiştiremedin de 4 yıla çıkardın liseyi? Zaten hayata atılma yaşı çok geç memlekette
 
Bütün okullar bagımsız olacak diyorlardı ama yemedi ..! Aynı okullarda sabahcı oglendi devam edecegiz.. Ne farkı vardı acaba bunun yerine imamhatipleri acıyorum 5 sınıf itibari ile oraya gidebilirler deseler ne farkı olcaktı.

Uygulanacak Program yok
Okul yok
Öğretmen yok
İmkan yok

4+4+4 var ... :puhaha:
 
tayinci42' Alıntı:
beslenmeciler' Alıntı:
İmam hatiplerin orta kısmına geçiş yapmak için getirilmiş bir sistemden ibaret. Hiçbir Meslek lisesinden v.s bahsedilmiyor. Başından itibaren belliydi zaten ve böylede oldu.

bende sinir oldum bu duruma birileri imama hatipleri kapatabilmek için yaktı bizi 15 yıl önce şimdide açmak için çocuklarımızı yakıyorlar.. hiçbirşey belli değil zart diyer karar alıyorlar milyonlarca insanı belirsizlikte bırakıyorlar.

devletmisin nesin önce kanununu yap sonra tüm planlamalarını yap 1 sene sonra geç uygulamaya.

20 yıldır eğitim sisteminin anasını ağlattılar.

aynen katılıyorum. sanki bu ülkede imam hatip lisesinden başka ortaöğretim kurumu yok. 1999 Senesinde katsayı meselesinden dolayı tüm meslek liseli öğrencileri mağdur ettiler. hatta imam hatiplilerden daha fazla mağdur oldular. ama sadece imam hatipli mağdur edilmiş gibi bir izlenim yaratılıyor. şimdi de bunun intikamı alınıyor ama ortada meslek liseliler için yine hiçbir gelişme yok. varsa yoksa imam hatip.
 
esariaslan' Alıntı:
Bütün okullar bagımsız olacak diyorlardı ama yemedi ..! Aynı okullarda sabahcı oglendi devam edecegiz.. Ne farkı vardı acaba bunun yerine imamhatipleri acıyorum 5 sınıf itibari ile oraya gidebilirler deseler ne farkı olcaktı.

Uygulanacak Program yok
Okul yok
Öğretmen yok
İmkan yok

4+4+4 var ... :puhaha:
:eek: :eek: herşey açıklanmış
 
aliantep27' Alıntı:
Bence meb süt dağıtacağına bundan sonra çocuk bezi dağıtsın.. Lazım olacak.
obsearchver' Alıntı:
Yaş guruplarına göre 5+3+3 şeklinde bir ayırma daha mantıklı olmaz mıydı?

Ayrıca neden liseler 4 yıl? Neden? Alim mi yetişiyor bu okullarda? Milletin 1 yılını çalmak neden?

Askerlik kısalsın diyoruz, ama lisede kafadan 1 yıl çalınıyor insanların hayatından.

Askerlik kısalsın,

ben de öküz istirem

liseler de kısalsın.

5+3+3
Hem 1 senen erken başlatıyorsun hem bir sene geç bitirtiyorsun. Elde var 0. Liselerin 4 yıl olması mantıksız. Sırf sorunlu gençleri sokaklardan alıkoymak uzak tutmak, öğretmenlerin başına savmak için yapılan bir şey...
 
tam gün eğitim yapan bi köy okuluyuz acaba bizim okul da sabahçı öğlenci mi olacak kafam karıştı :?
 
lavinia_7' Alıntı:
tam gün eğitim yapan bi köy okuluyuz acaba bizim okul da sabahçı öğlenci mi olacak kafam karıştı :?
Bizim okulda aynı. Başka okul yok. Bizim müdür aynen devam dedi.
 
Bizim okula yazısı gelmiş okul sabahçı öğlenci olacak, müdür tek kalacak hayırlısı bakalım çerçevesi belli oldu içi nasıl olacak görecez.
 
Yapılanlar saçmalık diyoruzda neden olduğunu söylemek için
çocuklar Küçük diyoruz. 5,5 yaşını bitirmiş olanlar gidecek deniliiyor.
geçen seneden anaokuluna gidenlerle bu sene hiç anaokuluna gitmeyenler aynı sınfta olacak deniliyor.

Eee yüzlerce okulda sorun olur ama binlerce okulda bu sorun sınıfları yaşa göre düzenlmekle giderilebilir.

Hem bunun çözümü 1 sene sonra geçilsin deniliyordu o zmaan 4,5 yaşındakileri bu sene ana okuluna almakla çözülecek gibi diyorsunuzdur.
o zaman da gecen sene anaokuluna başlamayan öğrencilerle 4,5 yaşındakiler beraber anasınıfına gidecek olmuyor mu?

ÇÖZÜM üretebiliyor musunuz? Sistemler değiştiği zaman birilerine zararı yada yararı olabiliyor.

Ama bende 98 de liseyi bitirdim. Kredili sitem bizden öncekilerde kalkmıştı. 2,5 senede okulu bitirdiler. ben 3 sene okudum.
dersaneye gidip daha iyi çalışabilirdim yarım dönem.
diğerlerinide sıralayabilirim.

Öğretmen olduk doğu görevi kaldırıldı ben yaptım alnım açık bir şekilde ama muaf olanlar ne diyecek.

Her sistemde sıkıntı olabiliyor.
Önemli olan daha güzele ulaşmaya çalışmak

Sadece ve sadece eleştirmekle Medeniyet seviyesindeki memleketlere ulaşılmıyor.
 
valla aynı dertten muzdaripiz. aslında benim çocuklarım açısından sıkıntı yok.hem fiziki hem zeka yönünden geride kalmazlar ama nihayetinde çocuklar. öz bakımları tam oturmadı. hala babaaaa kakam bitti diyen çocuk nasıl 1.sınıfta okur onunla kim ilgilenir bilemiyorum.ben şöyle hesapladım.

5 yıl doldurması demek 12x5=60 dedim. 66'dan geri doğru saydım.

30 Eylül 2012'de 66.ayı dolduracak
30 Ağustos 2012'de 65.ayı dolduracak
30 Temmuz 2012'de 64.ayı dolduracak
30 Haziran 2012'de 63.ayı dolduracak
30 Mayıs 2012'de 62.Ayı dolduracak
30 Nisan 2012'de 61.Ayı dolduracak
30 Mart 2012'de 60.Ayı dolduracak.

yani 1 Nisan 2007'den önce doğanlar 30 Eylül itibariyle okula başlamak için gerekli 66 ayı doldurmuş oluyor. varsa bir yanlışım düzeltin.
 
Hesap doğru hocam sınıf öğretmenlerinin işi zordu şimdi daha da zorlaştı bence. 7yaşındaki çocukla 5,5-6 yaşındaki çocuk arasında fark olur herhal.
 
arkadaşlar herşey karman çorman hakkaten.. mesela müdürlerin durumundan kısmen bahsetmiş ama mdr yrd den bahsedilmemiş... atıyorum benim okulum ilkokul oldu ben branş öğretmeni olan müdür yardımcısıyım seneye okulum değişecek mi??? Bunlarla ilgili de bir açıklama yapılmamış. Şuanki yönetmeliğe göre yer değişimi gerekiyor ama olumlu yada olumsuz bir açıklama yok :(
 
Geri
Üst