alan şefinin öğretmene yaptırımı nedir?

Kodla Büyü

beyzayedi

Üye
Mesajlar
25
merhabalar;malumunuz çok yerde alan şefleri bulunduğu yerde çiftlik kurmuş durumda. siz buranın onun babasının çiftliği olmadığını söylerseniz elinden geleni ardına koymuyor. şifaen bir sürü görev. yaşlı kırmakta istemiyorsun. eski kafa...ama artık tak etti.:( alan şefinin bölümdeki öğretmenine resmi çerçevede neler yaptırabilir neler yaptıramaz.il milli eğitime gideceğim ama ordada adamları var. yönetmeliği okudum.fakat kafasına göre toplantı saati, istediği saat iptal istediği saat geri başlat, şunu söyledim müdürüre müdür yardımcılarına bu senin görevin vs.. bunu yazılı bildirmediği müddetçe yapmıyorum deme hakkım varmı. zaten mobbing hat safada. benzer durum yaşayanlar varmı? ne yapmamı önerirsiniz.
 

adnan54

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
358
Alan şefi olarak söylüyorum. Alan şefleri alandaki koordinasyonu sağlar. Herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Siz yine de aranızı iyi tutmaya bakın. Eğer size baskı yapılıyor ise idare ile görüşebilirsiniz.
 

şibilim_ögretmeni

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
750
Alan/bölüm, atölye, tesis ve laboratuvar şefleri ve görevleri(18)

Madde 260- ( Değişik birinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG) Alan/bölüm, atölye, tesis ve laboratuvar şefleri, sorumluluklarına verilen birimleri yönetirler.

Şefler:

a) Sorumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

b) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Biriminde bulunan bina, eşya, makine-teçhizatın ve diğer taşınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumludur.

c) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Sorumluluğunda bulunan dayanıklı taşınırlar ve bunun dışında kalan taşınırlar için Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun defter, belge ve cetvelleri tutar. Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Yıl sonunda ve gerekli görülen zamanlarda taşınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve döner sermaye ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.

d) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Sorumluluğunda bulunan birimde kullanılan tüketim malzemelerine yönelik sarfları günü gününe ilgili deftere işler.

e) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Kullanılan makine, araç-gereç ve teçhizatın kurum olanaklarıyla onarımını, mümkün olanların yeniden yapımını sağlar. Onarımı ya da yeniden yapımı mümkün olmayanların kayıttan düşümü için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur.

f) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Öğrencilerin/kursiyerlerin kullanacakları araç-gereç ile her türlü aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve sorumluluğunda imza karşılığı, kişilere ya da gruplara teslim eder, bunları ilgili defterlere kaydeder ve izler. Teslim edilen araç-gerece zarar veren ya da bunları belirlenen süre içerisinde teslim etmeyenleri, gereği yapılmak üzere kurum müdürlüğüne bildirir.

g) Birimin gereksinimi olan araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar.

h) Öğrenci/kursiyerlerin yapacakları uygulamalarla ilgili belge ve araç-gerecin önceden hazırlanmasını, defter ve belgelerin tutulmasını sağlar.

ı) Öğretmenler tarafından tutulan ders defteri, devam çizelgeleri ile yoklama fişlerinin zamanında yönetime verilmesini sağlar.

i) Özel eğitimi gerektiren öğrenci/kursiyerleri de dikkate alarak iş kazalarına, meslek hastalıklarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemleri alınmasını, bunların ilgililerce aksatılmadan ve sürekli olarak uygulanmasını sağlar.

j) Çalışma ortamını temiz tutma alışkanlığının öğrenci/kursiyerlerde davranış hâline getirilmesi için çaba gösterir.

k)Sorumluluğundaki birim ile ilgili yazışmaları yapar, belge ve defterleri tutar.

l) Her öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapar ve onay için kurum müdürlüğüne sunar.

m)Programdaki konuların yeterince işlenip işlenmediğini, bu konulardaki bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılıp kazandırılmadığını izler, eğitim-öğretimin etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

n) Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda plânlar ve yürütür. Döner sermaye çalışmaları kapsamında şartname, resim ve standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlar, kalite kontrol komisyonunun incelemesine sunar.

o) Uygulamalı öğretimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç-gerecinden yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde bulundurulmasını ve zenginleştirilmesini sağlar.

ö) Uygulamalı öğretimde, öğrenci/kursiyerlere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını, çalışmaların belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini, teorik bilgilerin verilmesini ve öğrenci/kursiyerlerin bu yöndeki bilgilerinin yoklanmasını sağlar.

p) Temel işlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlar. Bu işlemlerin doğru olarak kavranıp kavranmadığının anlaşılması yönünde öğrenci/kursiyerlere rehberlik eder.

r) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Alan/bölüm şefi, alan/bölümle ilgili zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapar. Alınan kararları müdürün onayına sunar.

s) İletişim teknolojilerinden de yararlanarak bilim ve teknolojideki gelişmelerin öğretmenlerce izlenmesini, uygun olanların öğrenci/kursiyerlere zamanında aktarılmasını sağlar. Bu konudaki yayınların birime alınması için ilgililerle iş birliği yapar. Birim kitaplığını kurarak zenginleştirir.

ş) Çevredeki resmî, özel, gönüllü, kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurar, mezunların iş yerlerindeki başarılarını izler, programlar doğrultusunda çevre gereksinimlerini karşılayabilecek iş ve hizmetlerin yapılmasını sağlar, gerektiğinde programların geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

t) Çevredeki iş ve hizmet kurumları ile bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunur. Öğretmen, öğrenci/kursiyerlerin çevredeki meslekî fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teşvik eder.

u) Öğretim yılı sonunda öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile teknisyenlerin görüşlerini alarak birimi ile ilgili eğitim-öğretimde ulaşılan sonuçları, yapılan iş, üretim ve hizmetleri, gelecek öğretim yılında alınması gerekli önlem ve gereksinimi belirten bir rapor hazırlayıp kurum müdürüne verir ve bir örneğini dosyasında saklar.

ü) Temrin uygulamalarında eğitim-öğretimi geliştirecek ders araç-gerecinin yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlar.

v) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Alan/bölümü ile ilgili öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirler. İlgili sektörün beklentileri ile sektörde meydana gelen gelişmeleri izler, varsa programlara yansıtılması gereken hususların alan zümrelerinde görüşülmesini sağlar. Alınan kararları müdürün onayına sunarak sonuçlarını izler.

y) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) İş güvenliği bakımından sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuvar ve tesislerde bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça durumu ile varsa yapılan tadilat ve değişen parçalarının düzenli olarak işlendiği makine kartı ile kullanma kılavuzu hazırlar.

z) Her hangi bir iş kazası meydana gelmiş olması durumunda, usulüne uygun olarak rapor hazırlayıp müdüre sunar.

aa) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmalarına aktif olarak katılır.

Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan kurumlar ile sürekli eğitim-öğretim yapılan kurumların birimlerindeki araç-gerecin sorumluluğu, birimin şefiyle birlikte o birimde görevli bir teknisyene verilir.

Sorumluluğundaki birimin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, birimden protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.

Görev alanlarına göre şeflerin çalışma esasları iç yönergeyle belirlenir.
 

blgsyr80

Site Gezgini
Mesajlar
72
bende bir alan şefi olarak derim ki olayı çok büyütme karşına al insanca konuş bunlar basit ve halledilecek şeyler emimin konuşunca herşey farlı olur konuşmayla olmuyorsa bir zaman sonra okul müdürüne anlat durumu o bir konuşsun...sana ne gibi yaptırumlar yapar bilindiği gibi yönetmeliğn ilgili maddesine göre sene başında desr dağıtımını ve planı bölüm şeşi olarak bizler yaparız idarede araya kültür derslerini yerleştirir sana eğer art niyetliyse en büyük zararı orada verir senin sevmediğin ve istemediğin dersi istemediğin saat ve güne koyarak programını dağıtır derse giriş çıkışları takip eder gibi vs....
 

şibilim_ögretmeni

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
750
Yukarıdaki mesajda gördüğünüz gibi alan şefleri birimini yönetir. Ancak bu öğretmenlere kendi görevlerini yaptırır anlamına gelmez. alan şefi size direk görev yazamaz. Size yazıyla görevlendirmeyi müdür yapar. Ancak şef müdüre teklifte bulunup bunu yaptırabilir. Yani sonuçta müdür resmi yazı ile görevlendirme yapar.
Ben 5 yıldır şefim. İlk göreve başladığımda alan şefi ile senin yaşadığın benzer sıkıntıları yaşamıştım. Sonra kendim şef olunca bazı konularda onun haklı olduğunu gördüm ama kısmen. Bu biraz kişilik meselesi. daha önceki okulumda da şeflik yaptım. Şeflik ek bir görevlendirmedir. Özünde şefler öğretmenlik görevi yaparlar. Mesela senin şef okul değiştirse gittiği okulda şeflik boş bile olsa öğretmen olarak gidecek yeni okuluna. Çünkü sadece bir görevlendirme. Yani bir müdür, müdüryrd gibi idareci değildir. Esas görevi ek ders yönetmeliğinde de belirtilir, atölye ve labları hazır hale getirilmesini sağlamaktır. Burada direk kendisi yapacak demiyor sağlar diyor. Eğer kendisi yapmazsa bir teknik servis çağıracak veya bölümde teknisyen varsa ona yaptıracak. Yani öğretmene şu bilgisayarı tamir et deme hakkı yoktur bana göre. Yönetmelikteki l bendinde geçen " Her öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapar ve onay için kurum müdürlüğüne sunar." ifadesi iyi yorumlanmalıdır. Burada personel ne anlama gelmektedir. Teknisyen ve usta öğreticiler mi yoksa öğretmenler de buna dahil mi? Aynı yönetmeliğin devamında Öğretmenlerin görevleri net olarak bellidir. Bana göre teknisyen ve varsa diğer yardımcı personel kastedilmektedir. Çünkü öğretmenin görevi öğrencilere eğitim ve öğretim hizmeti vermektir. Makine tamir etmek teknisyenin görevidir. Şef bundan sorumludur. Şef bir şekilde makine ve teçhizatı hazır halde bulundurulmasını sağlayacak, öğretmen de hazır olan labda dersini verecektir. Yoksa öğretmen ilk önce laba gelip bozuk makine varsa bunları yapıp ondan sonra derse başlar gibi bir işi yoktur. Bundan 1. derecede şef sorumludur. Tabiki bir Atölye ve lab öğretmeni olarak atölye ve lablara karşı sorumluluklarımız vardır. Örneğin şef size kullanağınız cihazları ve makineleri zimmetleyebilir. Siz de öğrencilere zimmetlersiniz. Bir atölye ve lab öğretmeni kendisinin kullandığı bir laba misafir gibi girip çıkamaz. Derslerde mal gibi(sözümüz meclisten dışarı) oturup gidemez. Şef bu konularda uyarı yapabilir. Çünkü aynı zamanda zümre başkanıdır. Eğitim öğretim ile ilgili aksaklıklar varsa ve durumu ciddi görüyorsa toplantı da yapabilir. Ancak gerek toplantı gerekse size verece ği görevleri resmi olarak okul müdürü yazar. O teklifte bulunur. Yani size resmi bir görevlendirme yapma yetkisi yoktur.
Ben ilk göreve başladığım yerdeki şef müdürü de arkasına alarak baskı yapıyordu. Ama resmi değil. Bu resmi de olabilir. Örneğin törenlerde görev çıkartır, nöbet görevini zor olan yerlere verir vs.. Ancak siz hakkınızı aradğınız sürece ve dik durdğunuz sürece tam aksine onlar size boyun eğecektir. Ama siz öncelikle öğretmenlik görevinizi iyi yapmazsanız sürekli açık verirseniz başarılı olamazsınız. Benim felsefem şudur. Görevimi ne olursa olsun en iyi şekilde yaparım, eşek gibi çalışırım ama gerektiğinde de müdüre lafımı söylerim. Görevinizi iyi yapmazsanız dik duramazsınız. Ben 14 yıldır bunu gördüm. Teknik öğretmen abilerimizden de bunu gördüm. Onların içerisinden iyi olanları örnek aldım. Gerektiğinde müdürün canına okuyorlardı. Ama görevlerini iyi yapıyorlardı. Hatta müdür bunlara düşman bile olsa takdir ederdi. Derdi ki bana şunları bunları yaptı ama hakkını vereyim görevini iyi yapan biridir derdi.
Sonuç olarak bu bir kişilik meselesidir. Şeflik makamını Valilik makamı zanneden tipler çıkar her zaman. Şef uyarılarını ve isteklerini nazikçe yapmalıdır. Dostça. Okulda çok lab varsa öğretmenler de yardımcı olmalıdır. Ama zorunlu değillerdir. Ben şef olarak daha kimseye şu bilgisayarı yap demedim. Tam aksine açıklarını kapattım. Laf söylediğim kişiler oldu. Ama hakettiler. Öğrencilere sahip çıkmayan, labı çiftlik gibi kullandıran, temizlik konusunda öğrencileri uyarmayan bir teknik öğretmene her laf söylenir bence. Ben şef olarak sadrece şunu istiyorum. Alan bilinci olacak. Diğer alanların öğretmenleri nasıl kendi alanlarını yükseltmeye çalışıyorlarsa bunun için hırs yapıyorlarsa birlikte hareket ediyorlarsa bilişim alanı da bunu yapmalıdır. Sana bir kardeş tavsiyesi şefinle ilgili sorunlarını başka alan öğretmenlerine söyleyerek yaknma. Bu tam aksine sana ve alanına zarar verir. Çek şefi karşına uzun uzun konuş.
 

aktasankara

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
575
sibilim_ogretmeni' Alıntı:
Yukarıdaki mesajda gördüğünüz gibi alan şefleri birimini yönetir. Ancak bu öğretmenlere kendi görevlerini yaptırır anlamına gelmez. alan şefi size direk görev yazamaz. Size yazıyla görevlendirmeyi müdür yapar. Ancak şef müdüre teklifte bulunup bunu yaptırabilir. Yani sonuçta müdür resmi yazı ile görevlendirme yapar.
Ben 5 yıldır şefim. İlk göreve başladığımda alan şefi ile senin yaşadığın benzer sıkıntıları yaşamıştım. Sonra kendim şef olunca bazı konularda onun haklı olduğunu gördüm ama kısmen. Bu biraz kişilik meselesi. daha önceki okulumda da şeflik yaptım. Şeflik ek bir görevlendirmedir. Özünde şefler öğretmenlik görevi yaparlar. Mesela senin şef okul değiştirse gittiği okulda şeflik boş bile olsa öğretmen olarak gidecek yeni okuluna. Çünkü sadece bir görevlendirme. Yani bir müdür, müdüryrd gibi idareci değildir. Esas görevi ek ders yönetmeliğinde de belirtilir, atölye ve labları hazır hale getirilmesini sağlamaktır. Burada direk kendisi yapacak demiyor sağlar diyor. Eğer kendisi yapmazsa bir teknik servis çağıracak veya bölümde teknisyen varsa ona yaptıracak. Yani öğretmene şu bilgisayarı tamir et deme hakkı yoktur bana göre. Yönetmelikteki l bendinde geçen " Her öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapar ve onay için kurum müdürlüğüne sunar." ifadesi iyi yorumlanmalıdır. Burada personel ne anlama gelmektedir. Teknisyen ve usta öğreticiler mi yoksa öğretmenler de buna dahil mi? Aynı yönetmeliğin devamında Öğretmenlerin görevleri net olarak bellidir. Bana göre teknisyen ve varsa diğer yardımcı personel kastedilmektedir. Çünkü öğretmenin görevi öğrencilere eğitim ve öğretim hizmeti vermektir. Makine tamir etmek teknisyenin görevidir. Şef bundan sorumludur. Şef bir şekilde makine ve teçhizatı hazır halde bulundurulmasını sağlayacak, öğretmen de hazır olan labda dersini verecektir. Yoksa öğretmen ilk önce laba gelip bozuk makine varsa bunları yapıp ondan sonra derse başlar gibi bir işi yoktur. Bundan 1. derecede şef sorumludur. Tabiki bir Atölye ve lab öğretmeni olarak atölye ve lablara karşı sorumluluklarımız vardır. Örneğin şef size kullanağınız cihazları ve makineleri zimmetleyebilir. Siz de öğrencilere zimmetlersiniz. Bir atölye ve lab öğretmeni kendisinin kullandığı bir laba misafir gibi girip çıkamaz. Derslerde mal gibi(sözümüz meclisten dışarı) oturup gidemez. Şef bu konularda uyarı yapabilir. Çünkü aynı zamanda zümre başkanıdır. Eğitim öğretim ile ilgili aksaklıklar varsa ve durumu ciddi görüyorsa toplantı da yapabilir. Ancak gerek toplantı gerekse size verece ği görevleri resmi olarak okul müdürü yazar. O teklifte bulunur. Yani size resmi bir görevlendirme yapma yetkisi yoktur.
Ben ilk göreve başladığım yerdeki şef müdürü de arkasına alarak baskı yapıyordu. Ama resmi değil. Bu resmi de olabilir. Örneğin törenlerde görev çıkartır, nöbet görevini zor olan yerlere verir vs.. Ancak siz hakkınızı aradğınız sürece ve dik durdğunuz sürece tam aksine onlar size boyun eğecektir. Ama siz öncelikle öğretmenlik görevinizi iyi yapmazsanız sürekli açık verirseniz başarılı olamazsınız. Benim felsefem şudur. Görevimi ne olursa olsun en iyi şekilde yaparım, eşek gibi çalışırım ama gerektiğinde de müdüre lafımı söylerim. Görevinizi iyi yapmazsanız dik duramazsınız. Ben 14 yıldır bunu gördüm. Teknik öğretmen abilerimizden de bunu gördüm. Onların içerisinden iyi olanları örnek aldım. Gerektiğinde müdürün canına okuyorlardı. Ama görevlerini iyi yapıyorlardı. Hatta müdür bunlara düşman bile olsa takdir ederdi. Derdi ki bana şunları bunları yaptı ama hakkını vereyim görevini iyi yapan biridir derdi.
Sonuç olarak bu bir kişilik meselesidir. Şeflik makamını Valilik makamı zanneden tipler çıkar her zaman. Şef uyarılarını ve isteklerini nazikçe yapmalıdır. Dostça. Okulda çok lab varsa öğretmenler de yardımcı olmalıdır. Ama zorunlu değillerdir. Ben şef olarak daha kimseye şu bilgisayarı yap demedim. Tam aksine açıklarını kapattım. Laf söylediğim kişiler oldu. Ama hakettiler. Öğrencilere sahip çıkmayan, labı çiftlik gibi kullandıran, temizlik konusunda öğrencileri uyarmayan bir teknik öğretmene her laf söylenir bence. Ben şef olarak sadrece şunu istiyorum. Alan bilinci olacak. Diğer alanların öğretmenleri nasıl kendi alanlarını yükseltmeye çalışıyorlarsa bunun için hırs yapıyorlarsa birlikte hareket ediyorlarsa bilişim alanı da bunu yapmalıdır. Sana bir kardeş tavsiyesi şefinle ilgili sorunlarını başka alan öğretmenlerine söyleyerek yaknma. Bu tam aksine sana ve alanına zarar verir. Çek şefi karşına uzun uzun konuş.
:+1:
 

yakuphan

Hiperaktif Üye
Hiperaktif
Mesajlar
4,576
aktasankara' Alıntı:
sibilim_ogretmeni' Alıntı:
Yukarıdaki mesajda gördüğünüz gibi alan şefleri birimini yönetir. Ancak bu öğretmenlere kendi görevlerini yaptırır anlamına gelmez. alan şefi size direk görev yazamaz. Size yazıyla görevlendirmeyi müdür yapar. Ancak şef müdüre teklifte bulunup bunu yaptırabilir. Yani sonuçta müdür resmi yazı ile görevlendirme yapar.
Ben 5 yıldır şefim. İlk göreve başladığımda alan şefi ile senin yaşadığın benzer sıkıntıları yaşamıştım. Sonra kendim şef olunca bazı konularda onun haklı olduğunu gördüm ama kısmen. Bu biraz kişilik meselesi. daha önceki okulumda da şeflik yaptım. Şeflik ek bir görevlendirmedir. Özünde şefler öğretmenlik görevi yaparlar. Mesela senin şef okul değiştirse gittiği okulda şeflik boş bile olsa öğretmen olarak gidecek yeni okuluna. Çünkü sadece bir görevlendirme. Yani bir müdür, müdüryrd gibi idareci değildir. Esas görevi ek ders yönetmeliğinde de belirtilir, atölye ve labları hazır hale getirilmesini sağlamaktır. Burada direk kendisi yapacak demiyor sağlar diyor. Eğer kendisi yapmazsa bir teknik servis çağıracak veya bölümde teknisyen varsa ona yaptıracak. Yani öğretmene şu bilgisayarı tamir et deme hakkı yoktur bana göre. Yönetmelikteki l bendinde geçen " Her öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapar ve onay için kurum müdürlüğüne sunar." ifadesi iyi yorumlanmalıdır. Burada personel ne anlama gelmektedir. Teknisyen ve usta öğreticiler mi yoksa öğretmenler de buna dahil mi? Aynı yönetmeliğin devamında Öğretmenlerin görevleri net olarak bellidir. Bana göre teknisyen ve varsa diğer yardımcı personel kastedilmektedir. Çünkü öğretmenin görevi öğrencilere eğitim ve öğretim hizmeti vermektir. Makine tamir etmek teknisyenin görevidir. Şef bundan sorumludur. Şef bir şekilde makine ve teçhizatı hazır halde bulundurulmasını sağlayacak, öğretmen de hazır olan labda dersini verecektir. Yoksa öğretmen ilk önce laba gelip bozuk makine varsa bunları yapıp ondan sonra derse başlar gibi bir işi yoktur. Bundan 1. derecede şef sorumludur. Tabiki bir Atölye ve lab öğretmeni olarak atölye ve lablara karşı sorumluluklarımız vardır. Örneğin şef size kullanağınız cihazları ve makineleri zimmetleyebilir. Siz de öğrencilere zimmetlersiniz. Bir atölye ve lab öğretmeni kendisinin kullandığı bir laba misafir gibi girip çıkamaz. Derslerde mal gibi(sözümüz meclisten dışarı) oturup gidemez. Şef bu konularda uyarı yapabilir. Çünkü aynı zamanda zümre başkanıdır. Eğitim öğretim ile ilgili aksaklıklar varsa ve durumu ciddi görüyorsa toplantı da yapabilir. Ancak gerek toplantı gerekse size verece ği görevleri resmi olarak okul müdürü yazar. O teklifte bulunur. Yani size resmi bir görevlendirme yapma yetkisi yoktur.
Ben ilk göreve başladığım yerdeki şef müdürü de arkasına alarak baskı yapıyordu. Ama resmi değil. Bu resmi de olabilir. Örneğin törenlerde görev çıkartır, nöbet görevini zor olan yerlere verir vs.. Ancak siz hakkınızı aradğınız sürece ve dik durdğunuz sürece tam aksine onlar size boyun eğecektir. Ama siz öncelikle öğretmenlik görevinizi iyi yapmazsanız sürekli açık verirseniz başarılı olamazsınız. Benim felsefem şudur. Görevimi ne olursa olsun en iyi şekilde yaparım, eşek gibi çalışırım ama gerektiğinde de müdüre lafımı söylerim. Görevinizi iyi yapmazsanız dik duramazsınız. Ben 14 yıldır bunu gördüm. Teknik öğretmen abilerimizden de bunu gördüm. Onların içerisinden iyi olanları örnek aldım. Gerektiğinde müdürün canına okuyorlardı. Ama görevlerini iyi yapıyorlardı. Hatta müdür bunlara düşman bile olsa takdir ederdi. Derdi ki bana şunları bunları yaptı ama hakkını vereyim görevini iyi yapan biridir derdi.
Sonuç olarak bu bir kişilik meselesidir. Şeflik makamını Valilik makamı zanneden tipler çıkar her zaman. Şef uyarılarını ve isteklerini nazikçe yapmalıdır. Dostça. Okulda çok lab varsa öğretmenler de yardımcı olmalıdır. Ama zorunlu değillerdir. Ben şef olarak daha kimseye şu bilgisayarı yap demedim. Tam aksine açıklarını kapattım. Laf söylediğim kişiler oldu. Ama hakettiler. Öğrencilere sahip çıkmayan, labı çiftlik gibi kullandıran, temizlik konusunda öğrencileri uyarmayan bir teknik öğretmene her laf söylenir bence. Ben şef olarak sadrece şunu istiyorum. Alan bilinci olacak. Diğer alanların öğretmenleri nasıl kendi alanlarını yükseltmeye çalışıyorlarsa bunun için hırs yapıyorlarsa birlikte hareket ediyorlarsa bilişim alanı da bunu yapmalıdır. Sana bir kardeş tavsiyesi şefinle ilgili sorunlarını başka alan öğretmenlerine söyleyerek yaknma. Bu tam aksine sana ve alanına zarar verir. Çek şefi karşına uzun uzun konuş.
:+1:
:+1:
 

tayinci42

Hiperaktif Üye
Hiperaktif
Süper Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
2,721
ı) Öğretmenler tarafından tutulan ders defteri, devam çizelgeleri ile yoklama fişlerinin zamanında yönetime verilmesini sağlar.
çok saçma bir madde olmuş..

birde konuyu açan arkadaşın bahsettiği alan şefi nereden mezun olmuş? yaşlı deyince yani ne kadar yaşlı.. yaşlı bilgisayarcı yoktur.. elektirik mezunu mu ki acaba. atandığı yıl ne..
 

sanalomer

Seçkin Üye
Seçkin Üye
Mesajlar
918
Yukarıda yazdığınız mevzuatta belirtilen görevlerin hepsini ilköğretimde böteciler yapıyor. Kendi başına şef kendisinin şefi :)
 
Üst