Bilgisayar-Bilişim Teknolojileri
Ana Sayfa
Bilişim Teknolojileri Forumu Son Konuları
24 Saat
Bilişim Teknolojileri - Formatör - Bilgisayar Öğretmeni Kayıt
Kayıt Olun
iletişim
iletişim
Detaylı Arama
Arama

siz hala KPSS'ye girmeye devam edin!...

Konu, 'Her Telden' kısmında teksen tarafından paylaşıldı.


Sayfayı Paylaş /bbnetsosyal

 1. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  Su, ateş ve ah­lâk or­man­da ge­zi­yor­lar­mış. An­cak or­man çok bü­yük ve çok kar­ma­şık­mış. Bu ne­den­le bir­bir­le­ri­ni kay­bet­me ih­ti­ma­li­ne kar­şı ala­bi­le­cek­le­ri ön­lem­le­ri dü­şün­me­ye baş­la­mış­lar. Ön­ce ateş ve ah­lak, su­ya sor­muş­lar:
  “Kay­bo­lur­san se­ni na­sıl bu­la­ca­ğız!”
  Su ce­vap ver­miş:
  “Ne­re­de bir şı­rıl­tı du­yar­sa­nız, bi­lin ki ben ora­da­yım!”
  Sı­ra ate­şe ge­lin­ce su, “Se­ni yi­ti­rir­sek ne ya­pa­lım?” di­ye sor­muş.
  Ateş “du­man gör­dü­ğü­nüz her yer­de ben va­rım!” de­miş.
  Ah­lak ise, şun­la­rı söy­le­miş:
  “Be­ni sa­kın kay­bet­me­yin. Eğer kay­be­der­se­niz bir da­ha as­la bu­la­maz­sı­nız!”

  Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek‘­in, Türk Ha­va Yol­la­rı­’y­la (THY) il­gi­li bir so­ru öner­ge­si­ne ver­di­ği ce­va­bı okur­ken, bu an­lam­lı hi­ka­ye­yi ha­tır­la­dım. Ta­kip ede­me­yen okur­la­rı­mız için ola­yı kı­sa­ca özet­le­ye­yim:
  TE­KEL bün­ye­sin­de­ki iki önem­li şir­ke­tin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı olan Ka­zım Ça­lış­kan ve be­ra­be­rin­de­ki TE­KEL yö­ne­ti­ci­le­ri, Kon­ya­’da­ki beş yıl­dız­lı bir ote­le ait, 3 bin 368 TL tu­ta­rın­da­ki ko­nak­la­ma üc­ret­le­ri­ni, bir TE­KEL ba­yi­si­ne öde­tir­ler. Bu du­rum, 6 Ka­sım 2008’de, Baş­ba­kan­lık Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Etik Ku­ru­lu­’na şi­ka­yet edi­lir.
  İş ge­zi­si­nin il­ginç ya­nı, Şeb-i Aruz et­kin­lik­le­ri­ne denk gel­me­si­dir!

  Ya­zı­yı ha­zır­lar­ken THY ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Etik Ku­ral­lar Ki­ta­bı­’na bir göz at­tım. Ki­ta­bın son sa­tı­rı dik­ka­ti­mi çek­ti. Şöy­le ya­zı­yor:
  “E­şi­mi, bir ak­ra­ba­mı ve­ya ya­kın bir ar­ka­da­şı­mı işe ala­bi­le­cek ve­ya ami­ri ola­bi­le­cek bir ko­num­da mı­yım?”
  Doğ­ru­su ye­rin­de ve gü­zel bir so­ru.
  Ka­nım­ca bu an­lam­lı so­ru­yu THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu, ay­na­nın kar­şı­sı­na ge­çip, ken­di­ne sor­ma­lı. Ya­nıt­lar­ken de THY’­ye alıp, THY Lon­dra Mü­dü­rü, İk­ram Mü­dü­rü ve Akar­ya­kıt Mü­dü­rü yap­tı­ğı ye­ğen­le­ri­ni ve ak­ra­ba­la­rı­nı gö­zü­nün önü­ne ge­tir­me­li.
  Du­run, da­ha bit­me­di!
  THY’­nin alt ku­ru­lu­şu olan ve yak­la­şık 2 yıl ön­ce fa­ali­ye­te ge­çen (Tur­kish Gro­und Ser­vi­ces-Yer Hiz­met­le­ri Ser­vi­si) TGS ad­lı şir­ke­tin yö­ne­tim ka­de­me­le­ri­ne han­gi ak­ra­ba, eş, dost, ve hem­şeh­ri­si­ni yer­leş­tir­di­ği­ni tek tek ha­tır­la­ma­lı!

  http://www.ilk-kursun.com/haber/122532
   
 2. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Umut Oran, iki gün ön­ce ver­di­ği öner­gey­le Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın şu so­ru­la­rı ce­vap­la­ma­sı­nı is­te­di:

  1- AKP es­ki İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Şe­nol Ka­zan­cı, Baş­ba­kan­lı­k’­ta da­nış­ma­nı­nız ola­rak gö­rev yap­tı mı?
  2- Şe­nol Ka­zan­cı­’nın kar­de­şi Şe­ref Ka­zan­cı’nın hiç­bir ha­va­cı­lık de­ne­yi­mi ol­ma­ma­sı­na kar­şın, THY’­nin yer hiz­met­le­ri şir­ke­ti olan TGS’­de kı­sa sü­re ön­ce Sa­tın Al­ma Mü­dü­rü ola­rak atan­dı­ğı doğ­ru mu­dur?
  3- Oğ­lu­nuz Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın eşi­nin 1 ve 2. de­re­ce­ye ka­dar her­han­gi bir ak­ra­ba­sı­nın kı­sa sü­re ön­ce TGS İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü ola­rak işe baş­la­dı­ğı bil­gi­si doğ­ru mu­dur? Bu ki­şi­nin mes­le­ki de­ne­yi­mi ne­dir?
  4- THY ve iş­ti­rak­le­rin­de, si­zin ve THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu­’nun hem­şe­ri­si ol­ma­nın işe alın­may­la il­gi­li ola­rak bü­yük avan­taj sağ­la­dı­ğı id­di­ası doğ­ru mu­dur? THY ve iş­ti­rak­le­rin­de ha­len Ri­ze do­ğum­lu kaç ki­şi gö­rev yap­mak­ta­dır? Üst yö­ne­tim­de olan­la­rın isim­le­ri ne­ler­dir ve han­gi po­zis­yon­lar­da gö­rev yap­mak­ta­dır­lar?

  Ham­di Be­y’­e be­nim de ba­zı so­ru­la­rım var.
  Ama ön­ce şu isim­le­ri hep bir­lik­te oku­ya­lım:

  Mu­sa Top­çu, Necmi Top­çu, Ya­şar Top­çu, Sa­lih Top­çu, Ya­vuz Top­çu, Ay­lin Top­çu, Dur­muş Top­çu, Duy­gu Top­çu, Ebu­be­kir Top­çu, Emi­ne Top­çu, Enes Top­çu, Hü­se­yin Top­çu, Ka­ti­be Top­çu…
  Şim­di hiç­bir ön­yar­gı ta­şı­mak­sı­zın so­ru­yo­rum: Türk Ha­va Yol­la­rı­’nın yer hiz­met­le­ri şir­ke­ti olan TGS’­de ça­lı­şan bu ki­şi­ler­le bir ak­ra­ba­lı­ğı­nız var mı? Yok­sa so­yad­la­rı­nın Top­çu ol­ma­sı, sa­de­ce isim ben­zer­li­ğin­den mi iba­ret?

  Du­run da­ha bit­me­di!
  Şim­di de “Bo­ğa­z” so­yad­lı­la­ra ge­li­yo­rum.
  Ai­le­niz­den ev­li­lik ba­ğı ne­de­niy­le “Bo­ğa­z” so­ya­dı­nı ta­şı­yan­lar mev­cut mu?
  Aca­ba Elif Bo­ğaz, Em­rah Bo­ğaz, Mi­ya­se Bo­ğaz, Mu­rat Bo­ğaz ve Ad­nan Bo­ğaz isim­li TGS ça­lı­şan­la­rıy­la bir ak­ra­ba­lık iliş­ki­niz ola­bi­lir mi?
  Yok­sa bun­lar da isim ben­zer­li­ğin­den iba­ret mi?

  Ham­di Top­çu Bey, ba­na ve­re­ce­ği­niz ce­va­bı­nı­zın “Ha­yır, bu ki­şi­ler­le hiç­bir ak­ra­ba­lık ba­ğım yok­tur. Hep­si isim ben­zer­li­ğin­den iba­ret­tir!” şek­lin­de ol­ma­sı­nı yü­rek­ten di­li­yo­rum.
  http://www.ilk-kursun.com/haber/122821
   
 3. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  Ham­di Top­çu, TGS‘­ye ken­di so­ya­dı­nı ta­şı­yan ak­ra­ba­la­rı­nı dol­du­rur da, TGS Ge­nel Mü­dü­rü, Ri­ze­li hem­şe­ri­si Bay­ram Öz­çe­lik du­rur mu? O da ken­di tor­pil kon­ten­ja­nı­nı Öz­çe­lik so­yadı­lı­lar için kul­la­nı­yor.
  İş­te TGS’­de­ki Öz­çe­li­k’­ler: Tu­ran Öz­çe­lik, Can Öz­çe­lik, Ah­met Ke­mal Öz­çe­lik, Ali Hay­dar Öz­çe­lik, Ay­han Öz­çe­lik, Ay­şe Öz­çe­lik, Hü­se­yin Em­re Öz­çe­lik ve Re­cep Öz­çe­lik. (Di­le­rim bun­la­rın tü­mü, isim ben­zer­li­ğin­den iba­ret ol­sun, bir ak­ra­ba­lık ba­ğı bu­lun­ma­sın!)
  http://www.ilk-kursun.com/haber/123022
   
 4. clooney

  clooney Site Gezgini

  Kayıt:
  16 Şubat 2008
  Mesajlar:
  89
  Beğeni:
  0
  Bunların haricindeiler işe alınsaydı Yunanistan' a dönerdik mazallah.
   
 5. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  ün­ler­dir bir açık­la­ma bek­li­yo­rum.
  İs­ti­yo­rum ­ki Türk Ha­va Yol­la­rı ve ona bağ­lı 14 şir­ket­te Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı olan Ham­di Top­çu, eş, dost, yan­daş ve ak­ra­ba­la­ra tor­pil ya­pıl­dı­ğı id­di­ala­rı­nı ya­lan­la­sın.
  “Bu şir­ket­ler­de as­la tor­pil yok­tur, işe alın­ma­lar­da li­ya­kat esas­tır!” de­sin.
  Ör­ne­ğin;
  Türk Ha­va Yol­la­rı­’na yer hiz­met­le­ri su­nan Tur­kish Gro­und Ser­vi­ce’te (TGS), tor­pil­li or­ta­okul ve li­se me­zun­la­rı­nın şef, üni­ver­si­te me­zun­la­rı­nın da me­mur ola­rak ça­lış­tı­rıl­dık­la­rı id­di­ası­nın bir de­di­ko­du­dan iba­ret ol­du­ğu­nu açık­la­sın.
  “Bi­zim yö­net­ti­ği­miz şir­ket­ler­de ayak­lar baş, baş­lar ayak ol­maz!”
  di­ye­bil­sin.

  Ri­ze AKP teş­ki­la­tıy­la, AK­P’­li Ça­ye­li Be­le­di­ye­si­’nin, THY ve TGS için ade­ta bir iş bulma ku­ru­mu gi­bi ça­lış­tı­ğı­nı öne sü­ren­le­rin, müf­te­ri ol­duk­la­rı­nı be­lirt­sin.

  Ça­lı­şan­lar ara­sın­da ha­len çok sa­yı­da Top­çu so­yad­lı ki­şi­nin var ol­ma­sı­nın, sa­de­ce isim ben­zer­li­ğin­den iba­ret bu­lun­du­ğu­nu ifa­de et­sin.
  “Ben Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra hiç­bir ak­ra­ba­mı işe al­ma­dım! di­ye hay­kır­sın!

  Bu açık­la­ma­la­rı­nı da ör­nek­ler­le des­tek­le­sin: Ör­ne­ğin TGS’­de ça­lı­şan Ka­ti­be ve Enes Top­çu­’nun ba­ba­la­rıy­la am­ca ço­cu­ğu ol­ma­dı­ğı­nı, Ka­ti­be ve Enes Top­çu­’nun da­yı­la­rı Meh­met De­mir­ka­pu­’nun da THY’­de mü­dür­lük yap­ma­dı­ğı­nı ka­mu­oyuy­la al­tı­nı çi­ze çi­ze pay­laş­sın.

  Ama ol­mu­yor.
  Gün­ler­dir bek­le­di­ğim açık­la­ma bir tür­lü gel­mi­yor.

  İd­di­aya gö­re, Lon­dra Mü­dü­rü Nec­det Şark, 1975 do­ğum­lu. Ham­di Top­çu gi­bi, o da Ça­ye­li­li!
  Nec­det Bey, 2004 yı­lı Ocak ayın­da şir­ke­te gir­miş. Ka­de­me­le­ri at­la­ya­rak, 2 yıl son­ra Ba­kü THY Mü­dür­lü­ğü­’ne atan­mış! Ora­dan da Lon­dra­’ya uç­muş!
  Oy­sa da­ha ön­ce­ki uy­gu­la­ma­la­ra gö­re yurt dı­şı­na mü­dür ola­rak ata­na­bil­mek için üni­ver­si­te me­zu­nu ol­mak, şir­ket­te en az 5 yıl ça­lış­mak ve ya­ban­cı dil bil­mek ge­rek­li.
  Mü­dür Şar­k’­ın ay­da 4 bin Po­und (yak­la­şık 12 bin TL) ma­aş al­dı­ğı, tüm mas­raf­la­rı şir­ket­çe kar­şı­la­nan bir araç kul­lan­dı­ğı ve evi­nin ki­ra­sı­nın da THY ta­ra­fın­dan öden­di­ği öne sü­rü­lü­yor.
  http://www.ilk-kursun.com/haber/123849
   
 6. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  TOPÇU: BİTMİŞ BİR ADAMI DİRİLTMEK İSTEMİYORUM
  Bu iddialarla ilgili olarak DHA’ya bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ise,
  Dündar’ın iddialarına sert yanıt verdi. İddialar üzerine Topçu, "Uğur Dündar’a cevap vermiyorum. Bitmiş bir adamı diriltmek istemiyorum. Uğur Dündar geçmişte yaptığı işlerin hesabını versin ondan sonra benim hakkımda yazsın" dedi.
  http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx? ... egoryID=77
   
 7. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  “Uğur Dündar, geçmişte yaptıklarının hesabını versin!” şeklindeki sözlerinize gelince.
  Bazı okurlarım bunda bir tehdit havası sezmişler.
  Ben aynı kanıda değilim.
  Sözlerinizin maksadını aştığını düşünüyorum.
  Zira hayatım boyunca şirket sahibi olmadım, devletle iş yapmadım, kamunun payı olan kaynakları eş, dost, akraba ve yandaş gibi kişilere peşkeş çekmedim.


  Sizin de bu gerçeği çok iyi bildiğinizi düşündüğümden, sözlerinizin maksadını aştığına ve “tehdit” amacıyla söylenmediğine inanıyorum.
  Hemen belirteyim, yukarıdaki sözlerimle ben de sizi hedef almıyor, genel bir tanımlama yapıyorum.
  Hamdi Bey, Madem ölüyü dirilttiniz, ben de göreve getirdiğiniz bir yönetici arkadaşınızın, yükseliş öyküsünü okurlarımla paylaşayım.
  “Türk Hava Yolları’na yer hizmeti sunan TGS’nin Genel Müdürü Bayram Özçelik, 1972’de Rize’de doğdu.
  Liseyi Rize’de bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
  2004 yılında THY’nin Pazarlama ve Satış Danışmanlığı biriminde uzman olarak göreve başladı.
  Daha sonra THY Frankfurt Müdürlüğü’nde şef olarak çalışırken, Düsseldorf Müdürlüğü’ne atandı.
  2006 yılında ise THY Frankfurt Müdürlüğü’ne getirildi.
  THY’de Pazarlama ve Satış Başkanlığı yaparken, TGS’nin Genel Müdürlüğü’ne yükseldi.”
  Bu jet hızıyla yükselişe ne denebilir?
  Sadece 41 kere maşallah denir!..
  Şu anda TGS ve THY’de, Topçu soyadlılar kadar olmasa da, Bayram Özçelik’le aynı soyadını taşıyan birçok eş, dost ve akrabası çalışıyor.

  Size iki nedenle teşekkür borcum var Hamdi Bey!
  Birincisi, beni diriltip bu gerçekleri okurlarımla paylaşma fırsatını verdiğiniz için…
  İkincisi ise benim yüzümden THY ve TGS’deki Dündar soyadlı çalışanlara kızıp işten atmadığınız için!
  Allah ne muradınız varsa versin Hamdi Bey!
  http://www.ilk-kursun.com/haber/124305
   
 8. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  mazallah!
   
 9. ilkayla

  ilkayla Aktif Üye

  Kayıt:
  2 Kasım 2009
  Mesajlar:
  236
  Beğeni:
  1
  Sömürün ülkemin gariplerinin haklarını. Elbet bir gün çıkar fitil fitil burnunuzdan.
  Ama gönül neler söylemek ister, adam yerine koyarlar şerefsizleri diye korkuyorum.
   
 10. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  Han-ı Yağma
  ....
  ....
  Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!
  Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!
  Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,
  Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

  Tevfik Fikret
  http://www.antoloji.com/han-i-yagma-siiri/
   
 11. mnn

  mnn Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  3 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.610
  Beğeni:
  1
  :verymad: :verymad: :verymad: ne diyeyim :scared:
   
 12. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
  Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?
  Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!
  Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

  http://www.antoloji.com/han-i-yagma-siiri/
   
 13. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
   
 14. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  siz hala KPSS'ye girmeye devam edin!...
   
 15. btnotlari

  btnotlari Süper Üye Süper Üye

  Kayıt:
  29 Mayıs 2012
  Mesajlar:
  2.151
  Beğeni:
  34
  :!: :wink: :?:
   
 16. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  KPSS sonuçları açıklanır heralde bu aralar!
   
 17. yataylimit

  yataylimit Süper Üye Süper Üye

  Kayıt:
  31 Ekim 2010
  Mesajlar:
  1.320
  Beğeni:
  36
  Paylaşımlar için teşekkürler.
   
 18. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  TOKİ için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na şok suçlama
  Türk Büro-Sen, Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) 300 dolayında milletvekili yakınının torpille yerleştirildiğini iddia etti ve bu kişilerden bir bölümünün adını açıkladı.
  http://www.ilk-kursun.com/haber/153636
   
 19. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0
  Bilal’in arkadaşı hem TRT’nin, hem yandaş kanalın müdürü çıktıTemmuz
  Başbakanlık müşaviri İbrahim Eren, TRT’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Aynı anda da ATV’de genel müdür koltuğuna oturdu...
  Saygı ÖZTÜRK- Rad­yo Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu­’nun dün­kü top­lan­tı­sı bir skan­da­lı or­ta­ya çı­kar­dı. TRT Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ve Baş­ba­kan­lık Mü­şa­vi­ri İb­ra­him Ere­n’­in, ay­nı za­man­da ik­ti­da­ra ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen ATV te­le­viz­yo­nun­da ge­nel mü­dür ol­du­ğu an­la­şıl­dı.

  http://sozcu.com.tr/2014/gundem/bilalin ... ti-557634/
   
 20. teksen

  teksen Hiperaktif Üye Hiperaktif

  Kayıt:
  27 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  3.537
  Beğeni:
  0

Sayfayı Paylaş /bbnetsosyal